Školné – úplata za vzdělávání

Důležité upozornění ohledně platby školného !

Vzhledem k evidenci platby školného s pomocí počítačového programu zaplaťte školné teprve po obdržení výzvy k platbě a variabilního symbolu, který je nutno při platbě uvádět. Děti ho obdrží od svých vyučujících na hodině, natištěné na  lístečku.  Žádáme rodiče, aby uhradili platbu ve správném termínu.

Úplata za vzdělávání je od školního roku 2019/2020 stanovena takto:

Hudební obor

  • individuální výuka (včetně komorní hry a hlasové výchovy): 1000 Kč za pololetí
  •  souborová výuka (pro žáky, kteří nedochází na individuální výuku a navštěvují pouze výuku hlasové výchovy nebo komorní hry): 500 Kč za pololetí

Taneční obor

  • 1000 Kč za pololetí

Výtvarný obor

  • 1000 Kč za pololetí

Předmět Hlasová výchova mohou navštěvovat všichni žáci naší školy ZDARMA.

 

Výňatek ze zákonné normy k úplatě za vzdělávání :

Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
Žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

 

Oldřich Adelt, ředitel ZUŠ Velvary

 

 

Komentáře jsou uzavřeny