Školné – úplata za vzdělávání

Důležité upozornění ohledně platby školného !

Vzhledem k evidenci platby školného s pomocí počítačového programu zaplaťte školné teprve po obdržení výzvy k platbě a variabilního symbolu, který je nutno při platbě uvádět. Předpis školného vám bude doručen elektronicky do vaší e-mailové schránky. Žádáme rodiče, aby uhradili platbu ve správném termínu.

Úplata za vzdělávání je od školního roku 2022/2023 stanovena takto:

Hudební obor

  • individuální výuka (včetně komorní hry a hlasové výchovy): 1300 Kč za pololetí

Taneční obor

  • 1300 Kč za pololetí

Výtvarný obor

  • 1300 Kč za pololetí

Předmět Hlasová výchova mohou navštěvovat všichni žáci naší školy ZDARMA.

Výňatek ze zákonné normy k úplatě za vzdělávání :

Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
Žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

Oldřich Adelt, ředitel ZUŠ Velvary

Komentáře jsou uzavřeny.